ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden van ‘De 3D ontwerper’.

Overeenkomst inzake de vervaardiging van de aangeboden diensten.

 

 

Artikel 1: Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

1.1 Door verlening van een opdracht aan De 3D ontwerper verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden van De 3D ontwerper en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

 

1.2 Afwijken van de algemene voorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en De 3D ontwerper opgenomen wordt

 

1.3 Deze voorwaarden gelden voor ieder aanbod tussen De 3D ontwerper en een opdrachtgever waarop De 3D ontwerper deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

Artikel 2: Uitvoering opdracht door De 3D ontwerper

2.1 De 3D ontwerper zal de opdracht zelfstandig en buiten dienstbetrekking van de opdrachtgever naar behoren en zo goed mogelijk uitvoeren.

 

2.2 Nadat de offerte of prijsopgave is ontvangen door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever hierop akkoord te geven via e-mail. Hierbij gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden en zal De 3D ontwerper de opdracht gaan uitvoeren.

 

2.3 Oplevering geschiedt voor of op de overeengekomen datum die mondeling al dan schriftelijk wordt gecommuniceerd. In geval van overschrijding van enige termijn zal De 3D ontwerper en opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg met elkaar treden.

Artikel 3: Medewerking van de opdrachtgever

3.1 Volledige medewerking door de opdrachtgever aan de uitvoering van de opdracht is noodzakelijk om tot het gewenste eindresultaat te komen binnen de gestelde uitvoeringstermijn. De opdrachtgever verstrekt aan De 3D ontwerper binnen de verzochte termijn alle noodzakelijke informatie, tekeningen, huisstijl-elementen, foto's en andere zaken als daarover overeenstemming is bereikt.

 

3.2 Indien opdrachtgever akkoord heeft gegeven kan de productie niet meer kosteloos aangepast worden. Extra uur prijs bedraagt 65,- euro per uur exclusief btw.

 

3.3 In de opdracht waarvoor de opdrachtgever akkoord heeft gegeven is een eenmalige correctie van de opdracht inbegrepen. Mochten er meerdere correctierondes nodig zijn dan zal er een meerprijs worden gerekend op het uiteindelijke factuur. De meerprijs zal gelijk zijn aan de uur prijs die genoemd wordt bij artikel 3.2.

 

Artikel 4: Prijs, betaling, zekerheidstelling, iDeal

4.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.), tenzij anders vermeld op de betreffende pagina.

 

4.2 Alle facturen zullen door de opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingstermijn. De betalingstermijn van De 3D ontwerper zal standaard zijn 14 dagen, tenzij anders is aangegeven.

 

4.3 Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen overeengekomen termijn betaald, zal dit gecommuniceerd worden naar de opdrachtgever. Bij het niet tijdig betalen gelden de volgende termijnen en kosten:

  • 1 Eerste herinnering: 5 dagen na het standaard betalingstermijn, geen extra kosten

  • 2 Tweede herinnering: 5 dagen na de eerste herinnering, 25 euro administratie kosten en wettelijk verplichte rente van 8,05 % (zakelijke opdrachtgevers), 2,00 % (particuliere opdrachtgevers)

  • 3 Derde en laatste herinnering: incasso kosten en wettelijk verplichte rente

Indien opdrachtgever tijdens de productie met andere uitgebreidere opdrachten komt voor het vervaardigen van bijv. een uitgebreider product, zullen de kosten voor opdrachtgever zijn.

 

4.4 De opdrachtgever ontvang zijn factuur digitaal in de mail. De opdrachtgever heeft de mogelijkheid om het factuur te betalen via een iDeal link. De 3D ontwerper gebruikt hiervoor het betaalmiddel iDeal van Mollie.com. Let op: Er zal op uw betalingsafschrift niet de bankgegevens van De 3D ontwerper staan. Hier staande volgende gegevens: Stichting Mollie Payments met rek.nr. NL30 ABNA 0524 590 958.

 

Artikel 5: Reiskosten

5.1 Mocht De 3D ontwerper voor een bijeenkomst of vergadering buiten een straal van 30 km vanaf de hoofdvestiging van De 3D ontwerper moeten rijden, dan rekent De 3D ontwerper reiskostenvergoeding. De reiskostenvergoeding bedraagt 0,19 euro per gereden kilometer.

 

Artikel 6: Auteursrechten

6.1 Het auteursrecht op tekeningen, ontwerpen, video- en audiovisuele werken (hieronder genoemd als: 3D opdracht*) hieronder begrepen, komt toe aan en blijft bij De 3D ontwerper of diens licentiegevers.

 

6.2 De 3D ontwerper mag te allen tijde zijn naam en logo bij of in de ‘3D opdracht*’ plaatsen. Dit geldt ook voor '3D opdrachten' waar 3D modellen/ontwerpen aan toegevoegd zijn die aangeleverd worden door de opdrachtgever. Tevens is De 3D ontwerper gerechtigd in voorkomend geval de namen te vermelden van andere makers van de ‘3D opdracht*. De opdrachtgever zal indien De 3D ontwerper dat nodig acht, het te verveelvoudigen werk voorzien van het symbool © met de naam van ‘De 3D ontwerper’ en het jaar van de eerste openbaarmaking.

 

6.3 Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De 3D ontwerper en/of diens licentiegever de door I De 3D ontwerper aan de opdrachtgever geleverde ‘3D opdracht*’ al dan niet in gewijzigde vorm te verveelvoudigen.

 

6.4 Het is opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De 3D ontwerper de door De 3D ontwerper geleverde ‘3D opdracht*’ te bewerken.

 

6.5 Wanneer de opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst volledig is nagekomen, verkrijgt hij daarmee uitsluitend recht tot integrale openbaarmaking en verveelvoudiging van de ‘3D opdracht*’ voor het verspreidingsgebied conform de bestemming als bij de opdracht is overeengekomen. Indien over de bestemming niets is vastgelegd, geldt het eerste gebruik als de overeengekomen bestemming.

 

6.6 In de tussen partijen overeengekomen prijs is tevens inbegrepen de vergoeding voor het overeengekomen gebruik van de ‘3D opdracht*’ met betrekking tot het verspreidingsgebied en de in de overeenkomst vastgelegde eerste bestemming. In geval van ander gebruik, verveelvoudiging, hergebruik of ruimer gebruik van de ‘3D opdracht*’, al dan niet in gewijzigde vorm, dient tussen partijen steeds een nadere overeenkomst met betrekking tot deze vergoeding te worden gesloten.

 

6.7 De opdrachtgever zal niet zonder schriftelijke toestemming van De 3D ontwerper door De 3D ontwerper aan de opdrachtgever gepresenteerde voorstellen, 3D opdracht*, geheel of gedeeltelijk, gebruiken op enigerlei wijze anders dan is overeengekomen.

 

Artikel 7: Klachten, in gebreke stelling

7.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk te worden gemeld aan De 3D ontwerper. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat De 3D ontwerper in staat is adequaat te reageren.

 

7.2 Indien een klacht gegrond is, zal De 3D ontwerper de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

 

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

8.1 De opdrachtgever is pas eigenaar van de 3D opdracht* als de betaling is ontvangen. Let op: ‘eigenaar’ betekend niet dat het auteursrecht en copyright ook bij de opdrachtgever liggen (zie artikel 6). De opdrachtgever wordt alleen eigenaar van het in de offerte beschreven af te leveren product of dienst.

 

 

Laatste wijzigingen van de algemene voorwaarden:  11-08-2017